معرفی شهرسین

 

 

 

تلفن شهرداری


 

تلفن های ثابت شهرداری   03145834516 -031445834517

تلفن مستقیم دفترشهردار    03145834520  

فکس شهرداری :  03145834519

تلفن مستقیم حراست شهرداری  03145834518