معرفی شهرسین

 

 

 

منشوراخلاقی

 

                                                منشوراخلاقی کارکنان شهرداری سین


    1- کارکنان شهرداری سین باایمان به اراده خداوندمتعال درجهت کسب رضایت حق تعالی وحفظ منافع عمومی،به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته وجلب رضایت آنان راسرلوحه خودقرارمی دهند.
2- کارکنان شهرداری سین براین باورندکه شهروندان ،متولی واقعی شهرند،ازاین روحضورآنان درشهرداری رامغتنم می شمارند.
3- کارکنان شهرداری سین بارعایت نظم،آراستگی ،وقت شناسی ومسئولیت پذیری وبارعایت ادب ،نزاکت،عدالت وانصاف آماده پذیرش شهروندان درشهرداری می باشند.
4- کارکنان شهرداری سین باوردارندکه عزت ،احترام وتکریم مراجعان ازمهمترین مسئولیت آنان است وتمام تلاش خود رامعطوف حفظ شخصیت وجایگاه شهروندان درفرایند ارتباطات متقابل می نماید.
5- کارکنان شهرداری سین انجام امورشهروندان رادرکوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته وکوشش خواهند نمودتاازاتلاف وقت آنان درشهرداری جلوگیری نمایند.
6- کارکنان شهرداری سین مصمم هستندتاامکانات وتسهیلات لازم رابرای آسایش وآرامش واستقرارشهروندان درفضای مناسب اداری اختصاص داده وخدمات خود راباکیفیت مطلوب به شیوه مناسب ونوین دراختیارآنان قراردهند.
7- کارکنان شهرداری سین خودراموظف می دانندتادرحوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات وتوضیحات کافی موردنیازشهروندان رابه سرعت باتوجه به مقررات برای آنهافراهم آورند.
8- کارکنان شهرداری سین براین اعتقادمی باشندکه مبنای ارزیابی فعالیتهای آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است.ازاین روبا ایجادتمایلات مثبت به کارومتناسب بانوع فعالیت به تلاش مجدانه وصادقانه درشهرداری می پردازند.
9- کارکنان شهرداری سین استقبال خودرا ازانتقاد و پیشنهادات شهروندان درکلیه مصادیق اموردرشهرداری اعلام ودرجهت ارج نهادن به نظرات مردم،ازآن به عنوان زمینه سازرشدوارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند.