معرفی شهرسین

 

 

 

 

مسئول درآمد وکارپردازی :آقای رضاشانظری

 

شرح وظایف مسئول درآمد و کارپرداز

رنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از عوارض محلی و خدمات شهری و سایر درآمد ها و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
     برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
     پیشنهاد دستورالعمل و اخذ مصوبه به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض
     اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
     برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
     نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
     تشکیل کمیسیونهای مرتبط با جذب عوارض و درآمدهای مرتبط مانند : کمیته درآمد ، کمیته سرمایه گذاری ، کمیسیون ماده 77
     پیگیری مصوبات کمیسیون ها ، وصول مصوبات و  انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری
     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
     تهیه دفترچه عوارض محلی ، خدمات شهری و تبصره 11 و پیگیری تصویب آن
وظایف  کلی :
     پیگیری و اتخاذ تدابیر به منظور ایفای حقوق شهرداری
     برنامه ریزی و هماهنگی و کنترل امور مربوط به درآمد های عمومی
     نظارت و وصول عوارض ساختمانی
     انجام کلیه محاسبات مربوط به پرونده های شهرسازی ، ماده صد و ....
     صدور کلیه فیش های مربوط به پرونده های شهرسازی ، ماده صد و ...
     بررسی و شناسایی منابع جدید درآمد زا
     ارائه و پیگیری مطالبات شهرداری از سازمانها و ادارات
     تایید و تثبیت وصولی ها در نرم افزار سیستمی
     تنظیم ، مغایرت گیری و  ارائه آمار درآمدی بصورت روزانه
     پیگیری چکهای برگشتی و اخذ عوارض از بدهکاران شهرداری
     انجام مراحل تخفیف و تقسیط پرونده ها
     نگهداری و وصول اسناد دریافتنی شهرداری
درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود.
1.       درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
2.       درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.
3.       بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري .
4.       درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
5.       كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي .
6.       اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.