معرفی شهرسین

 

 

 

مسئول دفتر شهردار

   مسئول دفترشهردار: جناب آقای غلامرضا صفایی

 

شرح وظایف مسئول دفتر شهردار

 

ارتباطات:

 ـ تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

 ـ تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون­هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.

 ـ پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه­کنندگان که انجام تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکانپذیر است.

 پیگیری­ها:

 ـ پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارشات لازم به ایشان.

 ـ تهیه گزارشات لازم در زمینه فعالیت­های حوزه مربوط و ارائه به سرپرست.

 ـ خلاصه نمودن گزارشات واصله و ارائه آن برای مطالعه سرپرست مربوط.

 ـ آماده کردن سوابق و پرونده ­های مربوط به کمیسیون­ها و جلسات و سیمنارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست.

 ـ ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.

 امور عمومی و جاری:

 ـ انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ­ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و در جرایان آنها در رایانه ­ها و دفاتر مربوط.

 ـ تفکیک و توزیع نامه ­ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ.

 ـ تهیه گزارشات مورد نیاز سرپرست حسب مورد.

 ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل