معرفی شهرسین

 

 

 

14 Sep

مالی


    کارشناس امورمالی : سرکارخانم قربانی                                                                                                                                                                                              

 وظایف امورمالی

 

·         نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و

·         نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.

·         نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها.

·         تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.

·         تهیه گزارشات مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها.

·         اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه.

·         همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه ،با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

·         شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.

·         اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

·         نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.

·         تهيه برنامه عمليات مالي وهماهنگ ساختن عمليات جاري.

·         تهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتفريغ بودجه سالانه وبررسي وتائيد آنها.

·         نظارت درنگهداري حسابهاي هزينه ونظارت درمميزي ورسيدگي ليستها واسناد هزينه.

·         بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي وحسابداري آنها.

·         انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

·         كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.

·         تهيه وتنظيم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفريغ بودجه باتوجه به آئين نامه هاي شهرداريها ودستورالعملهاي صادره وارائه آن به مراجع ذيربط.

 شركت دركميسيونها و جلساتي كه طبق آيين نامه هاي ذيربط بعهده مديرامور مالي محول است.

 مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران