معرفی شهرسین

 

 

 

سامانه پیامکی

کلیه علاقمندان وبینندگان محترم می توانندبرای ارسال هرگونه انتقادوپیشنهادو... ازطریق سامانه پیامک شهرداری به شماره

  30004853100000

اقدام فرمایند.