معرفی شهرسین

 

 

 

اجرای عملیات سم پاشی درختان

اجرای عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز شهر سین به منظور  کنترل آفات و مبارزه با بیماریهای گیاهی درختان و درختچه‌های سطح شهر  با رعایت نکات ایمنی صورت پذیرفت.
با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود، بنابراین شهرداری سین اقدام به سم‌پاشی درختان معابر سطح شهر کرده تا از خشکیدگی و آسیب به درختان جلوگیری شود.

 

Add comment