معرفی شهرسین

 

 

 

دیدار ازفرماندارمحترم شهرستان در روز جانباز

به مناسبت گرامیداشت روز جانباز شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی به دیدار جانباز سرافراز فرماندار محترم شهرستان برخوار جناب آقای عبدالله بنهری؛ مردی است که رد و درد جنگ را با خود به همراه دارد جانباز بزرگواری که امضای جنگ بر تن او در عملیات فتح المبین و خیبر جا ماند رفتند.

 

Add comment