معرفی شهرسین

 

 

 

پست الکترونیکی شهرداری

 

پست الکترونیکی شهرداری سین:

کلیه هموطنان عزیزمی توانندازطریق پست الکترونیکی شهرداری هرگونه اطلاع یانامه و... رابرای این شهرداری ارسال نمایند وپاسخ آن رادریافت نمایند.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.