معرفی شهرسین

 

 

 

نام آوران

جناب آقای علی قربانی فرزند ابوالفضل :

کسب مقام قهرمانی کشوری در رشته ی ورزشی زورخانه ای دراستان کرمانشاه

جناب آقای حسین قربانی:

کسب مقام سوم کشتی فرنگی نوجوانان استان اصفهان دروزن 85 کیلو درسال 1393

جناب آقای محمد قربانی

کسب عنوان مقام قهرمانی درمسابقات کشتی فرنگی  استان اصفهان دروزن 85 کیلوگرم

جناب آقای حسن قربانی:

کسب عنوان مقام قهرمانی درمسابقات کشتی فرنگی استان اصفهان دروزن 73کیلوگرم

جناب آقای محمدیونس قربانی:

کسب عنوان مقام قهرمانی درمسابقات کشتی استان اصفهان دروزن 59 کیلوگرم

جناب آقای حسن قربانی:

کسب عنوان قهرمانی درمسابقات کشتی استان اصفهان دروزن 30کیلوگرم