معرفی شهرسین

 

 

 

مراکزدولتی وآموزشی

 

 

مراکزدولتی وآموزشی شهرسین:

الف: مدرسه پسرانه شهیدمصطفی خمینی(ره)

آدرس : بلوارامام خمینی خیابان معلم

ب: مدرسه دخترانه هدی

آدرس : بلوارامام خمینی(ره) خیابان معلم

ج: مدرسه دخترانه صفورا

آدرس : بلوارامام خمینی(ره) خیابان معلم

د: مدرسه پسرانه حاج اسدالله

آدرس :بلوارامام خمینی(ره)- خیابان جانبازان

ه: مدرسه دخترانه رضوان

آدرس: بلوارامام خمینی(ره)- خیابان معلم

ی: کتابخانه عمومی

آدرس : بلوارامام خمینی(ره)- خیابان معلم -روبروی مرکزبهداشت