معرفی شهرسین

 

 

 

شهرداران ازابتداتاکنون

 

 

مهندس محمد طرمه فروشان طهرانی

متولد :1359

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد رشته عمران

شهردارسین ازسال 1396 تاکنون

 

 

 

 

 

 

مهندس ابوالفضل توکلی

متولد :1360

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم سیاسی

شهردارسین ازسال 1393الی 1396

 

 

 

 

فریدشریعت زاده

 

شهردارسین ازسال 1391 الی 1393