معرفی شهرسین

 

 

 

اعضای شورا

 

اعضای شورای اسلامی شهرسین :

1- رئیس محترم شورای اسلامی  : آقای مرتضی قربانی

2- نائب رئیس محترم شورای اسلامی : آقای بحسن قربانی

3- خزانه دارمحترم شورای اسلامی : آقای علی قربانی

4- منشی محترم شورای اسلامی : آقای حسن قربانی

5- عضومحترم شورای اسلامی : آقای محمود عمویی